ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

 

1o Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_03 2013

2o Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_05 2013

3ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_07 2013

4ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_09 2013

5ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_10 2013

6ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_12 2013

7ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_07 2014

8ο Δελτίο Τύπου_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ_12 2014