2ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ενημερώνει για την εξέλιξη της εν λόγω Πράξης.

Αναφορικά με την πορεία εξέλιξης της Πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμο Ξάνθης» και επιλέχθηκαν οι 100 ωφελούμενοι, άνεργοι/ νέοι επιστήμονες/ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Ξάνθης  που θα συμμετέχουν στην Πράξη.

Κατά την περίοδο αναφοράς έχουν ολοκληρωθεί συνεδρίες συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους, με σκοπό την κατεύθυνσή τους προς τις επόμενες δράσεις του Σχεδίου και την προώθησή τους στις δράσεις επιχειρηματικότητας.  Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών θα ακολουθήσει η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης, ως εξής:

Ø   Πρόγραμμα κατάρτισης: «Σύγχρονα Πράσινα Επαγγέλματα-Τεχνικά Επαγγέλματα , διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και καθαρισμού»,  για 25 ωφελούμενους/ες, διάρκειας 100 ωρών.

Ø   Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων»  για 25 οφελούμενους/ες , διάρκειας 100 ωρών.

Ø  Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνικά Επαγγέλματα, διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών  χώρων και καθαρισμού, για 16 οφελούμενους/ες, διάρκειας 80 ωρών.

Ø  Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Ανάδειξη Τοπικού Πολιτιστικού Αποθέματος», για 17 ωφελούμενους/ες , διάρκειας 80 ωρών.

Ø  Πρόγραμμα κατάρτισης:  «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μονάδες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας, για 17 ωφελούμενους/ες, διάρκειας 80 ωρών.

 Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης λαμβάνουν χώρα ενέργειες δημοσιότητας με σκοπό την ευρύτερη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης, περιλαμβάνοντας τη δημοσιοποίηση, την προβολή και τη διάδοση των χαρακτηριστικών και των στόχων του έργου, τόσο στους ωφελούμενους και στους ενδιαφερόμενους όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης.

Τέλος, στα πλαίσια της δράσης δημοσιότητας έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έντυπου (Οδηγός Σχεδίου, Φυλλάδια, Αφίσες) και ηλεκτρονικού υλικού (διαδραστικό dvd) που αφορά στην Πράξη, το οποίο και θα διανέμεται στο ευρύτερο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά με την Πράξη έντυπα και να απευθυνθούν για διευκρινήσεις/ πληροφορίες, στις εξής δομές:

Ä«Δημαρχείο Ξάνθης», Κεντρική Πλατεία Ξάνθης , 67100, Νομού Ξάνθης, Τηλ.: 25413-50803, Φαξ: 25413-50810 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00-15:00.

Ä«Εμποροκός Σύλλογος Ξάνθης», Βασ. Κων/νου 1 67100  Ξάνθη, Τηλ.: 25410 28243 , Φαξ: 25410 28243 , εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00-17:00.

ÄΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Πατριάρχου Κυρίλλου 10, 671 00, Ξάνθη, Τηλ: 25410 26949, Φαξ: 25410 26949, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00 – 17:00.

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»:

www.cityofxanthi.gr, www.ebex.gr, www.headway.grwww.kekmentor.gr