Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ.1. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Δράσης, με τίτλο «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 13.450 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

Σύνολο ωρών κατάρτισης : 600

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πέραν αυτών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στα κατά τόπους ΚΠΑ με τους Εργασιακούς Συμβούλους του, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων μέσω συνδυασμένων δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης.

Κάθε ωφελούμενος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή Κατάρτισης», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000 ευρώ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 13.450 άνεργοι, απόφοιτοι ΠΑΝ/ΜΙΩΝ και ΤΕΙ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να βρεθεί στο www.voucher.gov.gr και εδώ (direct link)

Θα δημιουργηθούν 2 τμήματα για τη πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» και είναι τα εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» – ΚΩΔ. 23381

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)
ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» – ΚΩΔ. 23708

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)
ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) -ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)
ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ