Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

που εδρεύει στην Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης μεαντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, την παρούσα χρονική περίοδο, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι Δράσεις 8 και 9 που αφορούν σε«Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων»και «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων»αντίστοιχα.

Παράλληλα, κατά την περίοδο αναφοράς, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης: «Αγροτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες» (Δράση 3) και «Ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» (Δράση 5), ενώ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και το πρόγραμμα: «Μεταποίηση – τυποποίηση τοπικών προϊόντων» (Δράση 4). Σε μετέπειτα στάδιο θα υλοποιηθεί και το τελευταίο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά στην «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» (Δράση 6).

Τέλος, γίνονται διεργασίες προετοιμασίας για τη διεξαγωγή του δεύτερου FORUM σύζευξης της ομάδας των άμεσα ωφελουμένων (άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων) με τους εμμέσως ωφελουμένους (επιχειρήσεις και επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας της πράξης).Παράλληλα με την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων με αναφορά στην υποστήριξη των ωφελουμένων, η ΑΣ «Ανάπτυξη για Όλους» συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο και τριμηνιαίων δελτίων τύπου στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπου και παρέχεται συνολική πληροφόρηση για την πράξη στοχεύοντας στην:

ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας,

ενημέρωση των ωφελουμένων και

ενημέρωση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πράξη μπορούν να επισκέπτονται την παρακάτω δομή:

ΚΕΚ “ΜΕΝΤΩΡ” – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Τηλ: Φαξ: 25410 26949

ή

να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25410 26949.

ή

να επισκέπτονται τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση, ερωτηματολόγιο, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός σχεδίου δράσης, διαδραστική παρουσίαση σχεδίου δράσης και δελτία τύπου)

www.kekmentor.gr, www.kmop.gr, www.headway.gr, www.ebex.gr