2ο Δελτίο Τύπου ΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

2ο Δελτίο Τύπου ΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ενημερώνει για την εξέλιξη της εν λόγω Πράξης.

Αναφορικά με την πορεία εξέλιξης της Πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» και επιλέχθηκαν οι 100 ωφελούμενοι, άνεργοι/ νέοι επιστήμονες/ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης που θα συμμετέχουν στην Πράξη.

Κατά την περίοδο αναφοράς υλοποιούνται συνεδρίες συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους, με σκοπό την κατεύθυνσή τους προς τις επόμενες δράσεις του Σχεδίου και την προώθησή τους στις δράσεις επιχειρηματικότητας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών θα ακολουθήσει η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης, ως εξής:

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Σύγχρονες τεχνικές λειτουργίας επιχειρήσεων μεταφορών και διαμετακομιστικής σε λιμένες», για 20 ωφελούμενους, συνολικής διάρκειας 75 ωρών, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» για 25 ωφελούμενους διάρκειας 80 ωρών, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση νέων ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- Τεχνικά Επαγγέλματα διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και καθαρισμού», για 35 άτομα (σε 2 τμήματα – 1 με 18 άτομα & 1 με 17 άτομα), διάρκειας 100 ωρών έκαστο, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού», για 20 άτομα, διάρκειας 80 ωρών, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης λαμβάνουν χώρα ενέργειες δημοσιότητας με σκοπό την ευρύτερη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης, περιλαμβάνοντας τη δημοσιοποίηση, την προβολή και τη διάδοση των χαρακτηριστικών και των στόχων του έργου, τόσο στους ωφελούμενους και στους ενδιαφερόμενους όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης.

2ο Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης:

«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης-

Σαμοθράκης»

Αναφορικά με τις ενέργειες δημοσιότητας, στην παρούσα φάση λαμβάνουν χώρα ενέργειες προετοιμασίας για την υλοποίηση της πρώτης ενημερωτικής ημερίδας γενικού περιεχομένου που θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της εξέλιξης του υλοποιούμενου Σχεδίου, με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και στήριξη των δράσεων του Σχεδίου. Η ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα ανακοινωθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων της Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΣΗ».

Τέλος, στα πλαίσια της δράσης δημοσιότητας έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έντυπου (Οδηγός Σχεδίου, Φυλλάδια, Αφίσες) και ηλεκτρονικού υλικού (διαδραστικό dvd) που αφορά στην Πράξη, το οποίο και θα διανέμεται στο ευρύτερο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά με την Πράξη έντυπα και να απευθυνθούν για διευκρινήσεις/ πληροφορίες, στις εξής δομές:

 «Πολυκοινωνικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης», Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος, Καρτάλη 2, 68100, Αλεξανδρούπολη, Νομός Έβρου, Τηλ.: 25510 26298, Fax: 25510 21343, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00-15:00

 Δημαρχείο Σαμοθράκης, 68002, Τηλ.: 25513 50810, Fax: 25510 41204, εργάσιμες ημέρες και ώρες: 9:00-15:00

 Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 681 00, Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 25510 64100, Φαξ: 25510 26264

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»:

www.kmop.gr, www.headway.gr, www.esalex.org, www.kekmentor.gr, www.evroschamber.gr, www.alexpolis.gr, www.samothraki.gr

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top