Προγράμματα - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» που υλοποιείται από το δικαιούχο Α.Σ. ΠΡΟΩΘΗΣΗ

στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

παρατίθεται ως ακολούθως η λίστα των 100 Επιλεχθέντων και των Επιλαχόντων,

άνεργων νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης, για συμμετοχή στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης».

Σύμφωνα με τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης (βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006), δε δημοσιοποιούνται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην υλοποίηση της Πράξης. Αντί αυτού παρατίθενται οι πίνακες των επιλεχθέντων και επιλαχόντων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

 Για διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλ. 25510 26298, Fax: 25510 21343, εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00-15:00, «Πολυκοινωνικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης», Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος, Καρτάλη 2, 68100, Αλεξανδρούπολη, Νομός Έβρου

Για την Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»,

Εκ μέρους του φορέα υλοποίησης της δράσης 4: «Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική»,

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.)

Για να κατεβάσετε τα πρωτοκολλα επιλεχθεντων υποψηφιων για συμμετοχη στην πραξη «τοπικο σχεδιο για την απασχοληση στους δημους αλεξανδρουπολης- σαμοθρακης» κάντε κλίκ εδώ

 

2ο Δελτίο Τύπου ΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ενημερώνει για την εξέλιξη της εν λόγω Πράξης.

Αναφορικά με την πορεία εξέλιξης της Πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» και επιλέχθηκαν οι 100 ωφελούμενοι, άνεργοι/ νέοι επιστήμονες/ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης που θα συμμετέχουν στην Πράξη.

Κατά την περίοδο αναφοράς υλοποιούνται συνεδρίες συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους, με σκοπό την κατεύθυνσή τους προς τις επόμενες δράσεις του Σχεδίου και την προώθησή τους στις δράσεις επιχειρηματικότητας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών θα ακολουθήσει η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης, ως εξής:

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Σύγχρονες τεχνικές λειτουργίας επιχειρήσεων μεταφορών και διαμετακομιστικής σε λιμένες», για 20 ωφελούμενους, συνολικής διάρκειας 75 ωρών, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» για 25 ωφελούμενους διάρκειας 80 ωρών, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση νέων ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- Τεχνικά Επαγγέλματα διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και καθαρισμού», για 35 άτομα (σε 2 τμήματα – 1 με 18 άτομα & 1 με 17 άτομα), διάρκειας 100 ωρών έκαστο, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

 Πρόγραμμα κατάρτισης: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού», για 20 άτομα, διάρκειας 80 ωρών, το οποίο θα απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα προωθηθούν στην ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης λαμβάνουν χώρα ενέργειες δημοσιότητας με σκοπό την ευρύτερη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης, περιλαμβάνοντας τη δημοσιοποίηση, την προβολή και τη διάδοση των χαρακτηριστικών και των στόχων του έργου, τόσο στους ωφελούμενους και στους ενδιαφερόμενους όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης.

2ο Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης:

«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης-

Σαμοθράκης»

Αναφορικά με τις ενέργειες δημοσιότητας, στην παρούσα φάση λαμβάνουν χώρα ενέργειες προετοιμασίας για την υλοποίηση της πρώτης ενημερωτικής ημερίδας γενικού περιεχομένου που θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της εξέλιξης του υλοποιούμενου Σχεδίου, με σκοπό την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και στήριξη των δράσεων του Σχεδίου. Η ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα ανακοινωθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων της Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΣΗ».

Τέλος, στα πλαίσια της δράσης δημοσιότητας έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του έντυπου (Οδηγός Σχεδίου, Φυλλάδια, Αφίσες) και ηλεκτρονικού υλικού (διαδραστικό dvd) που αφορά στην Πράξη, το οποίο και θα διανέμεται στο ευρύτερο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά με την Πράξη έντυπα και να απευθυνθούν για διευκρινήσεις/ πληροφορίες, στις εξής δομές:

 «Πολυκοινωνικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης», Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος, Καρτάλη 2, 68100, Αλεξανδρούπολη, Νομός Έβρου, Τηλ.: 25510 26298, Fax: 25510 21343, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00-15:00

 Δημαρχείο Σαμοθράκης, 68002, Τηλ.: 25513 50810, Fax: 25510 41204, εργάσιμες ημέρες και ώρες: 9:00-15:00

 Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 681 00, Αλεξανδρούπολη, Τηλ: 25510 64100, Φαξ: 25510 26264

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»:

www.kmop.gr, www.headway.gr, www.esalex.org, www.kekmentor.gr, www.evroschamber.gr, www.alexpolis.gr, www.samothraki.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΩΝ», ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΡΙΑΝΩΝ», ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών» που υλοποιείται από το δικαιούχο Α.Σ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ

στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

παρατίθεται ως ακολούθως η λίστα των 100 Επιλεχθέντων και των Επιλαχόντων,

άνεργων νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Ιάσμου και Αρριανών, για συμμετοχή στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών».

Σύμφωνα με τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης (βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006), δε δημοσιοποιούνται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην υλοποίηση της Πράξης. Αντί αυτού παρατίθενται οι πίνακες των επιλεχθέντων και επιλαχόντων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

 Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλ. 25310 33150, ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Κ. Καβάφη 10, 69100, Κομοτηνή

Για την Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»,

Εκ μέρους του φορέα υλοποίησης της δράσης 4: «Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική»,

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΙΝ.ΑΠ.)

Για να κατεβάσετε τα πρωτοκολλα επιλεχθεντων υποψηφιων για συμμετοχη στην πραξη «τοπικο σχεδιο για την απασχοληση στους δημους ιασμου και αρριανων» κάντε κλίκ εδώ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α.Σ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Α.Σ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» που υλοποιείται από το δικαιούχο Α.Σ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

παρατίθεται ως ακολούθως η λίστα των 100 Επιλεχθέντων και των Επιλαχόντων,

άνεργων νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, του Δήμου Ξάνθης, για συμμετοχή στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης».

Σύμφωνα με τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης (βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006), δε δημοσιοποιούνται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην υλοποίηση της Πράξης. Αντί αυτού παρατίθενται οι πίνακες των επιλεχθέντων και επιλαχόντων με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης.

 Για πληροφορίες και διευκρινήσεις όπως απευθυνθείτε στο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 26949

Για την Α.Σ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»,

Εκ μέρους του φορέα υλοποίησης της δράσης 5: «Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική»,

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και ΠαιδιούΚατεβάστε τον πινακα με τα πρωτοκολλα επιλεχθεντων για συμμετοχη στην πραξη «τοπικο σχεδιο για την απασχοληση προσαρμοσμενο στις αναγκες του δημου ξανθης» εδώ

Επιταγή εισόδου voucher στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους στον κλάδο του τουρισμού έως 29 ετών

 ΔΡΑΣΗ:

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ VOUCHER ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά: α) υπηρεσίες από πλευράς συνδικαιούχων - στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες από πλευράς παρόχων κατάρτισης -, στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

  • Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών,
  • Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

  • 2.400 €, οι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.000€ επίδομα πρακτικής)  και
  • 2.700 € οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.300€ επίδομα πρακτικής)

Το Κ.Ε.Κ. «ΜΕΝΤΩΡ» πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στον Δήμο Κομοτηνής.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

·         Η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού

·         Η κοινωνικοοικονομική διάσταση του τουρισμού

·         Αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και τουρισμού

·         Ο ρόλος των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού

6

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Γενικά περί τουριστικής βιομηχανίας

·         Μορφές των τουριστικών επιχειρήσεων

·         Η εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις

·         Δομή λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων

6

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Διοίκηση του προσωπικού του Ξενοδοχείου

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Υποδοχής

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Ορόφων

·         Οργάνωση και Διοίκηση των Επισιτιστικών Τμημάτων

·         Οργάνωση και Διοίκηση Εστιατορίων

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Μαγειρείου

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Προμηθειών

12

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Εστίασης

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τουριστικών Εστιατορίων

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Bars

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Κέντρων Διασκέδασης

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων

6

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

·         Τρόποι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότητα

·         Προσωπικοί και επιχειρησιακοί λόγοι απώλειας χρόνου

·         Ανάθεση – Μεταβίβαση – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

·         Συσκέψεις – Συνεδριάσεις – Συμβούλια & αξιοποίηση του χρόνου

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.

·         Ποιότητα υπηρεσιών – Ικανοποίηση πελατών

·         Κατηγορίες και ανάλυση συμπεριφοράς πελατών

·         Σκοπός της διαδικασίας χειρισμού παραπόνων

·         Φιλοσοφία για τα παράπονα

6

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

·         Τουρισμός και άνθρωποι με αναπηρία

·         Αντιμετώπιση  ΑμεΑ από το προσωπικό των ξενοδοχείων

·         Προδιαγραφές ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ

·         Είσοδοι κτιρίων

·         Υπόγειοι χώροι στάθμευσης

·         Χώροι Υγιεινής

·         Κλίμακες ή Σκάλες

·         Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων

·         Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών

6

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

·         Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

·         Πληρωμές και θέματα ασφάλειας

·         Ηλεκτρονική τραπεζική  (e Banking) για τουριστικές επιχειρήσεις.

·         Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο.

·         Προώθηση  και επικοινωνία τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση των SocialMedia.

·         Ηλεκτρονικά συστήματα προώθησης και κρατήσεων δωματίων (ξενοδοχεία, βίλες, δωμάτια κ.α.)

6

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

·         Βασικά στοιχεία επικοινωνίας με ξένους πελάτες στην αγγλική γλώσσα

·         Εκμάθηση βασικών αγγλικών λέξεων που σχετίζονται με τα τμήματα του ξενοδοχείου

·         Συνηθέστερες εκφράσεις στα αγγλικά

10

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

·         Υποχρεώσεις εργοδοτών

·         Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους

·         Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

4

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

·         Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας

·         Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής

·         Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη

·         Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας

·         Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

·         Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας

·         Έννοια εργατικού δικαίου – Σώμα επιθεώρησης εργασίας

·         Βασικές αρχές που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις

·         Ατομικές συμβάσεις εργασίας

4

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

Περιγραφή αρμοδιοτήτων - καθηκόντων - κανόνων λειτουργίας επιχείρησης - Ωράριο λειτουργίας επιχείρησης - Πρόγραμμα πρακτική

8

ΣΥΝΟΛΟ

80

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ. ΜΑΜΕΛΗ 4, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

2

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2 & ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

3

Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΤΕΡΜΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

4

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΑΒΕΡΝΑ

«ΤΑ ΠΥΘΑΡΙΑ»

ΤΑΒΕΡΝΑ

Χ. ΥΦΑΝΤΑΙ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 69100

1

5

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

3ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 69100

1

6

ΑΝΑΤΟΛΙΑ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 53, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

2

7

ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 9, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

8

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

9

ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΤΕΛ

Γ. ΜΑΜΕΛΗ 4, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

7

10

ΦΟΝΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΟΝΑΡ»

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Χ. ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 69100

1

11

ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΜΕΣΟΥΤ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λ. ΗΡΩΩΝ 5 & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2, ΙΑΣΜΟΣ 69200

1

12

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ

ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 56, ΙΑΣΜΟΣ 69200

1

13

ΔΑΓΚΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 12, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

 

 

Page 3 of 6

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top