Προγράμματα - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Επιταγή εισόδου voucher στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους στον κλάδο του τουρισμού έως 29 ετών

 ΔΡΑΣΗ:

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ VOUCHER ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά: α) υπηρεσίες από πλευράς συνδικαιούχων - στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες από πλευράς παρόχων κατάρτισης -, στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

  • Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών,
  • Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

  • 2.400 €, οι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.000€ επίδομα πρακτικής)  και
  • 2.700 € οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.300€ επίδομα πρακτικής)

Το Κ.Ε.Κ. «ΜΕΝΤΩΡ» πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στον Δήμο Κομοτηνής.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

·         Η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού

·         Η κοινωνικοοικονομική διάσταση του τουρισμού

·         Αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και τουρισμού

·         Ο ρόλος των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού

6

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Γενικά περί τουριστικής βιομηχανίας

·         Μορφές των τουριστικών επιχειρήσεων

·         Η εργασία στις τουριστικές επιχειρήσεις

·         Δομή λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων

6

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Διοίκηση του προσωπικού του Ξενοδοχείου

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Υποδοχής

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Ορόφων

·         Οργάνωση και Διοίκηση των Επισιτιστικών Τμημάτων

·         Οργάνωση και Διοίκηση Εστιατορίων

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Μαγειρείου

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Προμηθειών

12

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Εστίασης

·         Οργάνωση και Διοίκηση του Τουριστικών Εστιατορίων

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Bars

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Κέντρων Διασκέδασης

·         Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων

6

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

·         Τρόποι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότητα

·         Προσωπικοί και επιχειρησιακοί λόγοι απώλειας χρόνου

·         Ανάθεση – Μεταβίβαση – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

·         Συσκέψεις – Συνεδριάσεις – Συμβούλια & αξιοποίηση του χρόνου

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.

·         Ποιότητα υπηρεσιών – Ικανοποίηση πελατών

·         Κατηγορίες και ανάλυση συμπεριφοράς πελατών

·         Σκοπός της διαδικασίας χειρισμού παραπόνων

·         Φιλοσοφία για τα παράπονα

6

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

·         Τουρισμός και άνθρωποι με αναπηρία

·         Αντιμετώπιση  ΑμεΑ από το προσωπικό των ξενοδοχείων

·         Προδιαγραφές ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων για ΑμεΑ

·         Είσοδοι κτιρίων

·         Υπόγειοι χώροι στάθμευσης

·         Χώροι Υγιεινής

·         Κλίμακες ή Σκάλες

·         Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων

·         Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών

6

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

·         Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

·         Πληρωμές και θέματα ασφάλειας

·         Ηλεκτρονική τραπεζική  (e Banking) για τουριστικές επιχειρήσεις.

·         Ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο.

·         Προώθηση  και επικοινωνία τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση των SocialMedia.

·         Ηλεκτρονικά συστήματα προώθησης και κρατήσεων δωματίων (ξενοδοχεία, βίλες, δωμάτια κ.α.)

6

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

·         Βασικά στοιχεία επικοινωνίας με ξένους πελάτες στην αγγλική γλώσσα

·         Εκμάθηση βασικών αγγλικών λέξεων που σχετίζονται με τα τμήματα του ξενοδοχείου

·         Συνηθέστερες εκφράσεις στα αγγλικά

10

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

·         Υποχρεώσεις εργοδοτών

·         Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους

·         Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

4

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

·         Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας

·         Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής

·         Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη

·         Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας

·         Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

·         Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας

·         Έννοια εργατικού δικαίου – Σώμα επιθεώρησης εργασίας

·         Βασικές αρχές που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις

·         Ατομικές συμβάσεις εργασίας

4

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

Περιγραφή αρμοδιοτήτων - καθηκόντων - κανόνων λειτουργίας επιχείρησης - Ωράριο λειτουργίας επιχείρησης - Πρόγραμμα πρακτική

8

ΣΥΝΟΛΟ

80

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ. ΜΑΜΕΛΗ 4, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

2

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΤΣΑΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2 & ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

3

Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

ΤΕΡΜΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

4

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΑΒΕΡΝΑ

«ΤΑ ΠΥΘΑΡΙΑ»

ΤΑΒΕΡΝΑ

Χ. ΥΦΑΝΤΑΙ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 69100

1

5

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

3ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 69100

1

6

ΑΝΑΤΟΛΙΑ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 53, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

2

7

ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 9, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

8

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΑ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

9

ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΤΕΛ

Γ. ΜΑΜΕΛΗ 4, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

7

10

ΦΟΝΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΟΝΑΡ»

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Χ. ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 69100

1

11

ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΜΕΣΟΥΤ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λ. ΗΡΩΩΝ 5 & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2, ΙΑΣΜΟΣ 69200

1

12

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΤΟΥ ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ

ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 56, ΙΑΣΜΟΣ 69200

1

13

ΔΑΓΚΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 12, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

1

 

 

Voucher

 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/01/2014

κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα:

1ο Δελτίο Τύπου Ανακοίνωση Έναρξης ΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Έντυπο Αίτησης ΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες των αγορών εργασίας στους δήμους Αλεξανδρούπολης & Σαμοθράκης Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ανακοινώνει την έναρξη της εν λόγω Πράξης.

Συννημένα Αρχεία:

1ο Δελτίο Τύπου Ανακοίνωση Έναρξης Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

Έντυπο Αίτησης Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

Page 4 of 6

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top