Προγράμματα - ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/01/2014

 

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 100 ωφελουμένων:

¨       ανέργων,

¨       νέων επιστημόνων,

¨       ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου, με την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικής και κοινωνικής), αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς (γεωργία και κτηνοτροφία) τομέα της περιοχής.

Βασικό παραγόμενο προϊόν της Πράξης θα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης στην τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα που θα προωθεί καινοτόμες δραστηριότητες και θα αξιοποιεί τοπικούς διαθέσιμους πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Στην καρδιά αυτού του μοντέλου θα βρίσκεται η ιδέα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ως μοντέλο απασχόλησης.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το σχέδιο της Πράξης, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν στους εξής διαφορετικούς άξονες:

ðΜέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στοχευμένων δράσεων δικτύωσης, θα προωθηθεί ένας αριθμός ωφελουμένων (20 άτομα) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.

ðΘα υποστηριχθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ωφελούμενων, καθώς και 18 νέων επιχειρήσεων από 20 ωφελούμενους (16 ατομικές από 16 ωφελούμενους και 2 άλλης νομικής μορφής – Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.- από 2 ωφελούμενους), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

*  Σύγχρονη βιολογική κτηνοτροφία,

*  Επεξεργασία – τυποποίηση- συσκευασία και εμπορία  τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,

*  Παραγωγή - τυποποίηση - εμπορία βιολογικού μελιού

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

β) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες:

  r   Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή

  r   Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος, ή

  r   Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης,

1.   Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.

2.   Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3.   Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4.   Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

5.   Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6.   Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7.   Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8.   Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

                    i.          Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

                   ii.          Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

                  iii.          Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

 

3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Δικαιολογητικά συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες:

1.      Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

2.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. Για τους υπηκόους άλλων κρατών, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας.

3.      Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση

4.      Φωτοτυπία τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν)

5.      Φωτοτυπία πτυχίων/ πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

6.      Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει)

7.      Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

8.      Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013  (χρήση του 2012),  από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

9.      Δικαιολογητικά από Στρατολογία σχετικά με το αν έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι)

10.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6μηνών).

11.    Έγγραφο που να  πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας, έγγραφο από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει το Α.Φ.Μ.).

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ανέργους:

1.      Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για νέους επιστήμονες:

1.      Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές έδρας

2.      Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής, αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

3.      Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους

4.      Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: α) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),  β) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και γ) Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες).

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ασφαλισμένους του ΟΓΑ:

1.      Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ

 

4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00-17:00, στην εξής διεύθυνση:

v  ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Τηλ. 2531033150 &. 2531023117

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως και την Παρασκευή 10/01/2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις εξής διευθύνσεις:

·       ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ. 2531033150 &. 2531023117

·       ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 04, 69200, ΤΗΛ. : 25343 50100

·       ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΦΙΛΛΥΡΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, 69300, ΤΗΛ. : 25313 52805

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»:

 

www.kekmentor.gr , www.headway.gr , www.iasmos.gr

1ο δελτίο τύπου: Αναπτυξιακή σύμπραξη "Απασχόληση τώρα"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της εν λόγω Πράξης.

 

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 100 ωφελουμένων:

¨       ανέργων,

¨       νέων επιστημόνων,

¨       ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου, με την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικής και κοινωνικής), αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς (γεωργία και κτηνοτροφία) τομέα της περιοχής.

Βασικό παραγόμενο προϊόν της Πράξης θα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης στην τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα που θα προωθεί καινοτόμες δραστηριότητες και θα αξιοποιεί τοπικούς διαθέσιμους πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Στην καρδιά αυτού του μοντέλου θα βρίσκεται η ιδέα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ως μοντέλο απασχόλησης.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το σχέδιο της Πράξης, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν στους εξής διαφορετικούς άξονες:

ðΜέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στοχευμένων δράσεων δικτύωσης, θα προωθηθεί ένας αριθμός ωφελουμένων (20 άτομα) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.

ðΘα υποστηριχθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ωφελούμενων, καθώς και 18 νέων επιχειρήσεων από 20 ωφελούμενους (16 ατομικές από 16 ωφελούμενους και 2 άλλης νομικής μορφής – Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.- από 2 ωφελούμενους), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

*  Σύγχρονη βιολογική κτηνοτροφία,

*  Επεξεργασία – τυποποίηση- συσκευασία και εμπορία  τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,

*  Παραγωγή - τυποποίηση - εμπορία βιολογικού μελιού

 

 

2. Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη:

 

Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:

üΘα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση).

üΘα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη.

üΘα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.

üΘα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν.

üΘα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας.

üΘα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 

3. Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Απασχόληση Τώρα»:

 

·       ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

·       HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε.

·       ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΙΝ.ΑΠ.)

·       ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

·       ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

·       ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

·       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

β) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες:

  r   Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή

  r   Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος, ή

  r   Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης,

1.   Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.

2.   Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3.   Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4.   Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

5.   Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6.   Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7.   Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8.   Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

                    i.          Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

                   ii.          Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

                  iii.          Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

 

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες:

1.      Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

2.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. Για τους υπηκόους άλλων κρατών, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας.

3.      Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση

4.      Φωτοτυπία τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν)

5.      Φωτοτυπία πτυχίων/ πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

6.      Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει)

7.      Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

8.      Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013  (χρήση του 2012),  από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

9.      Δικαιολογητικά από Στρατολογία σχετικά με το αν έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι)

10.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6μηνών).

11.    Έγγραφο που να  πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας, έγγραφο από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει το Α.Φ.Μ.).

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ανέργους:

1.      Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για νέους επιστήμονες:

1.      Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές έδρας

2.      Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής, αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

3.      Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους

4.      Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: α) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),  β) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και γ) Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες).

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ασφαλισμένους του ΟΓΑ:

1.      Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ

 

6. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00-17:00, στην εξής διεύθυνση:

v  ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Τηλ. 2531033150 &. 2531023117

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τις 25/11/2013 έως και τις 09/12/2013.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις εξής διευθύνσεις:

·       ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ. 2531033150 &. 2531023117

·       ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 04, 69200, ΤΗΛ. : 25343 50100

·       ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΦΙΛΛΥΡΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, 69300, ΤΗΛ. : 25313 52805

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»:

 

 

www.kekmentor.gr , www.headway.gr , www.iasmos.gr

 

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Αναπτυξιακή σύμπραξη "Απασχόληση τώρα"

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 100 ωφελουμένων:

¨       ανέργων,

¨       νέων επιστημόνων,

¨       ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου, με την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικής και κοινωνικής), αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς (γεωργία και κτηνοτροφία) τομέα της περιοχής.

Βασικό παραγόμενο προϊόν της Πράξης θα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης στην τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα που θα προωθεί καινοτόμες δραστηριότητες και θα αξιοποιεί τοπικούς διαθέσιμους πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Στην καρδιά αυτού του μοντέλου θα βρίσκεται η ιδέα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ως μοντέλο απασχόλησης.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το σχέδιο της Πράξης, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν στους εξής διαφορετικούς άξονες:

ðΜέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στοχευμένων δράσεων δικτύωσης, θα προωθηθεί ένας αριθμός ωφελουμένων (20 άτομα) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.

ðΘα υποστηριχθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ωφελούμενων, καθώς και 18 νέων επιχειρήσεων από 20 ωφελούμενους (16 ατομικές από 16 ωφελούμενους και 2 άλλης νομικής μορφής – Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.- από 2 ωφελούμενους), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

*  Σύγχρονη βιολογική κτηνοτροφία,

*  Επεξεργασία – τυποποίηση- συσκευασία και εμπορία  τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,

*  Παραγωγή - τυποποίηση - εμπορία βιολογικού μελιού

2. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

β) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες:

  r   Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή

  r   Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος, ή

  r   Να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης,

1.   Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.

2.   Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3.   Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4.   Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

5.   Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6.   Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7.   Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8.   Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

                    i.          Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

                   ii.          Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

                  iii.          Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

 

3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Δικαιολογητικά συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες:

1.      Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής

2.      Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. Για τους υπηκόους άλλων κρατών, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας.

3.      Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση

4.      Φωτοτυπία τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν)

5.      Φωτοτυπία πτυχίων/ πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

6.      Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει)

7.      Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

8.      Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013  (χρήση του 2012),  από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

9.      Δικαιολογητικά από Στρατολογία σχετικά με το αν έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι)

10.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6μηνών).

11.    Έγγραφο που να  πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. (εκκαθαριστικό εφορίας, έγγραφο από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει το Α.Φ.Μ.).

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ανέργους:

1.      Κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για νέους επιστήμονες:

1.      Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και τυχόν μεταβολές έδρας

2.      Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής, αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

3.      Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους

4.      Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: α) Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),  β) Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και γ) Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες).

 

Επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής για ασφαλισμένους του ΟΓΑ:

1.      Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ

 

4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00-17:00, στην εξής διεύθυνση:

v  ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Τηλ. 2531033150 &. 2531023117

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τις 25/11/2013 έως και τις 09/12/2013.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις εξής διευθύνσεις:

·       ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ. 2531033150 &. 2531023117

·       ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 04, 69200, ΤΗΛ. : 25343 50100

·       ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΦΙΛΛΥΡΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, 69300, ΤΗΛ. : 25313 52805

και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»:

 

www.kekmentor.gr , www.headway.gr , www.iasmos.gr

 

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών

 

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ VOUCHER ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

 

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από το ΚΕΚ και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά: α) υπηρεσίες από πλευράς συνδικαιούχων - στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες από πλευράς του ΚΕΚ -, στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

 • Άνεργοι νέοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών,
 • Άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 29 ετών

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

 

 • 2.400 €, οι απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.000€ επίδομα πρακτικής)  και
 • 2.700 € οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (400€ επίδομα θεωρίας και 2.300€ επίδομα πρακτικής)

 

Το Κ.Ε.Κ. «ΜΕΝΤΩΡ» πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στον Δήμο Κομοτηνής.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

«ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣEIΣ»

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Εισαγωγή στον τουρισμό

Ιστορική ανάπτυξη. Η ανατομία του τουρισμού. Στατιστική. Διαμονή. Ταξίδια και πρακτορεία. Οργάνωση και χρηματοδότηση. Το μέλλον του τουρισμού. Ανάλυση του τουριστικού προϊόντος. Μορφές της τουριστικής αγοράς και οικονομίας.

6

Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα και διεθνώς. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης. Προβλήματα και αντιμετώπισης τους.

Μορφές τουρισμού. Σύγχρονες και παραδοσιακές μορφές τουρισμού. Ήπιες μορφές τουρισμού. Εναλλακτικός τουρισμός

6

Οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων

Η τουριστική κατανάλωση και η τουριστική αγορά. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μορφές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας. Ξενοδοχειακό προϊόν. Βασικές μέθοδοι εκμετάλλευσης ξενοδοχείου. Ο έλεγχος λειτουργιών ξενοδοχειακής μονάδας. Διοίκηση προσωπικού. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Εισαγωγή στην προσέγγιση των συστημάτων Ανάγκη για οργάνωση. Οργανωτική δομή Μορφές τυπικής οργάνωσης Οργανική και μηχανική προσέγγιση της οργάνωσης Άτυπη οργάνωση και τα χαρακτηριστικά της Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα            Χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής οργανωτικής στρατηγικής Οργάνωση και διοίκηση τμήματος υποδοχής Οργάνωση και διοίκηση τμήματος ορόφων. Οργάνωση και διοίκηση επισιστικών τμημάτων. Οργάνωση και διοίκηση εστιατορίων ξενοδοχείου. Οργάνωση και διοίκηση τμήματος προμηθειών

12

Ξενοδοχειακές εφαρμογές (Software) με χρήση Η/Υ

·      Ο ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή στις ξενοδοχειακές μονάδες

·       Windows – διαχείριση αρχείων

·      Word - επεξεργασία κειμένου

·      Excel – λογιστικά φύλλα

·      Internet - διαδίκτυο

12

Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις

Η έννοια της επικοινωνίας. Τα κυριότερα εμπόδια. Η επίδραση της αντίληψης. Το μυαλό και η επικοινωνία. Η μη λεκτική επικοινωνία. Η αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Η αναγνώριση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών. Η θετική και αρνητική παρακίνηση των πελατών. Πότε και πως αποκτάται η εμπιστοσύνη των πελατών. Χειρισμός αντιρρήσεων, αντιστάσεων και παραπόνων. Η χρήση του τηλεφώνου ως μέσου επικοινωνίας. Εμπόδια στην τηλεφωνική επικοινωνία. Το τηλέφωνο σαν επαγγελματικό εργαλείο. Παράγοντες που επηρεάζουν την τηλεφωνική επικοινωνία. Σωστή τηλεφωνική συμπεριφορά. Οι δυνατότητες που προσφέρει η τηλεφωνική επικοινωνία. Η δημιουργία θετικής εντύπωσης. Επίλυση προβλημάτων. Επικοινωνία της υποδοχής με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου. Η σημασία της οργάνωσης στις δημόσιες σχέσεις. Βασικές αρχές οργάνωσης δημοσιών σχέσεων.

6

Ποιοτική Εξυπηρέτηση του Πελάτη

·         Ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη της τουριστικής επιχείρησης

·         Παροχή ποιότητας στον πελάτη

·         Παθητική και Ενεργητική Εξυπηρέτηση του πελάτη

·         Πρότυπα εξυπηρέτησης

·         Διερεύνηση του αναγκών του πελάτη

12

Ποιοτική εξυπηρέτηση και εργαζόμενος

Συμπεριφορά τουρίστα - πελάτη. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δυο μερών. Η αντίληψη (από την πλευρά του πελάτη) του ορθού τρόπου ποιοτικής εξυπηρέτησης. Βασικές αιτίες παροχής χαμηλής ποιοτικής εξυπηρέτησης. Η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

5

Διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό

·           Η έννοια της διαχείρισης κρίση

·           Ασκήσεις με βάση το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων

5

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

·         Υποχρεώσεις εργοδοτών

·         Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους

·         Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

4

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

·         Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας

·         Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής

·         Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη

·         Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας

·         Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

·         Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας

·         Έννοια εργατικού δικαίου – Σώμα επιθεώρησης εργασίας

·         Βασικές αρχές που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις

·         Ατομικές συμβάσεις εργασίας

4

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

Περιγραφή αρμοδιοτήτων - καθηκόντων - κανόνων λειτουργίας επιχείρησης - Ωράριο λειτουργίας επιχείρησης - Πρόγραμμα πρακτική

8

ΣΥΝΟΛΟ

80

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1

CHRIS AND EVE.  ΣΤΕΦΑΝΟΣΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

3ο ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 69100

5

2

ΑΝΑΤΟΛΙΑ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 53, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100

6

3

ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΙΟΥ 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100

3

4

ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΟΡΦΕΩΣ 37, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100

3

5

JUNIOR TRAVEL

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΩΝΩΝ 9, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100

1

6

KIRIDIS HOTEL

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100

1

7

«RODOPITOURS» ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΡΦΕΩΣ 29, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100

1

8

PLATON TOURS ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100

1

 

 

 

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» 

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

που εδρεύει στην Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης με αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, την παρούσα χρονική περίοδο, ολοκληρώνονται οι Δράσεις 8 και 9 που αφορούν σε«Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων»και «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων»αντίστοιχα. 

Παράλληλα, κατά την περίοδο αναφοράς, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης: «Αγροτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες» (Δράση 3) και «Ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών επιχειρήσεων» (Δράση 5). Επιπλέον, ξεκινάει άμεσα η υλοποίησητου προγράμματος: «Μεταποίηση – τυποποίηση τοπικών προϊόντων» (Δράση 4), ενώ σε μετέπειτα φάση θα υλοποιηθεί και το τελευταίο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά στην «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» (Δράση 6). 

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει επίσης και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός – εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.). 

Τέλος, σχεδιάζεται η διεξαγωγή του δεύτερου FORUM σύζευξης της ομάδας των άμεσα ωφελουμένων (άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων) με τους εμμέσως ωφελουμένους (επιχειρήσεις και επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας της πράξης).Παράλληλα με την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων με αναφορά στην υποστήριξη των ωφελουμένων, η ΑΣ «Ανάπτυξη για Όλους» συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο και τριμηνιαίων δελτίων τύπου στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπου και παρέχεται συνολική πληροφόρηση για την πράξη στοχεύοντας στην: 

 • ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας,   

 • ενημέρωση των ωφελουμένων και 

 • ενημέρωση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πράξη μπορούν να επισκέπτονται την παρακάτω δομή: 

ΚΕΚ “ΜΕΝΤΩΡ” - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, Τηλ: Φαξ: 25410 26949 

ή 

να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25410 26949. 

ή 

να επισκέπτονται τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτηση, ερωτηματολόγιο, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός σχεδίου δράσης, διαδραστική παρουσίαση σχεδίου δράσης και δελτία τύπου) 

Page 5 of 6

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Ο Φορέας

Το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ λειτουργεί σαν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Εμβέλειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με κωδικό πιστοποίησης 12101103

Περισσότερα

Προσκλήσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Πιστοποίηση Η/Υ

Αποκτήστε τη πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής της Vellum, αναγνωρισμένη από το δημόσιο και διεθνώς

Περισσότερα

Επικοινωνία

KEK ΜΕΝΤΩΡ
Διεύθυνση: Κ. Καβάφη 9, Κομοτηνή
Τηλ. κέντρο: 2531 033150
και στο: 2531 033334
Φαξ: 2531 023117
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top